Надоградња гараже „Обилићев венац“

Локација: Обилићев венац бр.14. Приступ објекту остварен је из улица Обилићев венац и Маршала Бирјузова.

Постојећи објекат
Постојећи објекат спратности П+5 располаже са 613 паркинг места за путничка возила. Спратна висина етажа за паркирање је 2.65m. Гаража има по два колска улаза и излаза из Улице Обилићев венац и два колска улаза и један излаз из Улице Маршала Бирјузова.
Вишеетажни паркинг простор „Обилићев венац” изведен је 1975. године као објекат спратности П+3, а накнадно су 1977. године надограђена још два спрата. Конструкција објекта је урађена према систему немачке фирме „Krupp”, као монтажна челична конструкција стубова и гредних носача преко којих се постављају монтажне армирано бетонске плоче.
Новопројектовано стање – надоградња и реконструкција
Планирана надоградња је предвиђена у габариту постојећег објекта за две целе паркинг етаже са непроходним кровом.
Укупна БРГП надограђеног гаражног дела је 4.946,60 m2.

Надоградњом гаражног простора повећава се капацитет паркинг места за 219 возила, а уједно се обавља и реконструкција постојећег објекта. Реконструкција обухвата ојачање и санацију челичне конструкције и темеља, санацију армирано бетонских плоча, антикорозивну заштиту челичне конструкције и постављање нове фасаде. Планирана је изградња електричног путничког лифта димензија 180x210cm.