МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА

за станаре, особе са инвалидитетом и правна лица са седиштем у зонираном подручју

1. Повлашћена паркинг карта – ППК

Власнику повлашћене паркинг карте омогућено је паркирање возила без временског ограничења на првом слободном месту у зони и у периоду за који је ППК издата. Право на куповину, односно издавање ППК, имају станари и особе са инвалидитетом зоне у којој живе, као и правна лица и предузетници, чије се седиште фирме налази у жељеној зони. ППК важи за све улице, које се налазе у тој зони, и улице компатибилне подзоне.

Физичком лицу могу се издати највише две, а правном лицу и предузетнику највише три ППК, од којих само једна може бити издата за возило у власништву физичког лица које је запослено код тог послодавца.

ППК – Потребна документа за физичка лица:

 • лична карта и саобраћајна дозвола, којима се доказује да лице има пребивалиште у жељеној зони, и да поседује путничко возило у власништву.

ППК – Потребна документација за правна лица:

 • Захтев за добијење ППК (на меморандуму фирме)
 • Овлашћење за особу која у име правног лица подноси захтев (на меморандуму фирме)
 • Решење из Агенције за привредне регистре – фотокопија
 • ПИБ – фотокопија
 • Услучају када се ППК издаје за локацију која није уписана у АПР обрасцу:
  • оверена фотокопија уговора о купопродаји пословног простора или власнички лист (ако је реч о власнику) или
  • оверена фотокопија уговора о закупу пословног простора (ако је реч о закупцу) или
  • друге исправе подобне за стицање права
 • Саобраћајне дозволе за путничка возила регистрована на правно лице, за која се траже ППК – очитане и оригинали на увид.
 • За возило у власништву физичког лица запосленог у предузећу – овлашћење, на меморандуму предузећа, да се за возило у власништву физичког лица може издати ППК на име правног лица и саобраћајна дозвола. У оквиру овлашћења навести број уговора о раду физичког лица запосленог у предузећу.

Цена месечне повлашћене паркинг карте (ППК):

 • СТАНАРИ – 457.00 динара
 • ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – бесплатно
 • ПРАВНА ЛИЦА – по зонама за једно возило:
  • црвена-зона-боxЦРВЕНА (прва) ЗОНА – 9.130,00 динара
  • зута-зона-боxЖУТА (друга) ЗОНА – 6.176,00 динара
  • зелена-зона-боxЗЕЛЕНА (трећа) ЗОНА – 4.106,00 динара

Мапе подзона

Mape podzona

Списак улица по зонама

Spisak ulica po zonama

Паркирање возила особа са инвалидитетом

parking-za-osobe-sa-invaliditetom

2. Паркинг карта за возила особа са инвалидитетом – ИПК

ЈКП „Паркинг сервис” издаје ИПК особама са инвалидитетом само на основу налаза надлежног органа о степену инвалидитета (од 80% инвалидитета) и Решења Секретаријата за социјалну заштиту – Сектор за борачку и инвалидску заштиту, којим се признаје право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима за текућу годину.

ИПК важи на територији Републике Србије, издаје се за текућу годину и преузима се у „Паркинг сервис”-у на једном од шалтера за рад са странкама, у Таковској бр. 31, Краљице Марије бр. 7 или у Милешевској бр. 51, а уз потребну документацију:

 • Решење Секретаријата за социјалну заштиту
 • Две фотографије величине 3,5 x 3цм
 • Саобраћајна дозвола
 • Лична карта

НАПОМЕНА: Сектор за борачку и инвалидску заштиту, 27. марта 43-45 издаје решења само понедељком, средом и петком од 09 до 13 часова. Више информација можете добити на број телефона 011/330-90-92 или на сајту Секретаријата за социјалну заштиту.

3. Резервација паркинг места – РПК

Право на резервисана паркинг места имају само правна лица уз новчану накнаду и, одређене категорије особа са инвалидитеом без накнаде. Захтев се подноси Секретаријату за саобраћај, 27. марта бр. 43-45, уз плаћање административне таксе.

По добијању сагласности од Секретаријата за саобраћај, корисник преузима налепницу за возило које има право на резервисано паркинг место у једној од пословница ЈКП „Паркинг сервис“, у Старине Новака бр. 22, Краљице Марије бр. 7 или у Милешевској бр. 51.

Налепницу је потребно залепити на видно место – са унутрашње стране ветробранског стакла.

НАПОМЕНА: Број телефона Секретаријата за саобраћај 011/3309-207 и сајт www.bgsaobracaj.rs