Подржана иницијатива ЈКП „Паркинг сервис”

Округли сто са темом „Изградња подземних гаража у Београду“ окупио је представнике градске Управе, Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Завода за заштиту споменика културе града Београда, ЈКП „Зеленило Београд“, ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, Градског јавног правобранилаштва, ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Секретаријата за имовинско правне послове и грађевинску инспекцију, Секретаријата за заштиту животне средине, Привредне коморе Србије: Удружења за саобраћај и телекомуникације и Удружења за комуналне делатности, Привредне коморе Београда: Удружења за грађевинарство и комуналне делатности и Удружења за саобрћај и телекомуникације, Инжењерске коморе Србије – Матичне секције Урбаниста, Саобраћајног факултета, Архитектонског факултета, Уније послодаваца Србије и других, који су у оквирима своје надлежности дали активан допринос у реализацији пројекта изградње подземних гаража у Београду, са циљем решавања врло акутног проблема паркирања у граду.

Полазећи од потребе унапређења квалитета и атрактивности централне зоне града Београда, посебно са аспекта функционисања саобраћаја, као и недостајућих капацитета за паркирање, материјала Радне групе за припрему правног оквира за изградњу подземних гаража у Београду, под називом: „Изградња подземних гаража – Правни оквир и анализа испуњености услова“ (јун 2006. године), приспелих радова и ставова изнетих у расправи, учесници Округлог стола, који је одржан у Београду дана 21.08.2007. године, сматрају да се након сагледавања могућности, предности и ограничења у реалзацији изградње подземних јавних паркиралишта, могу извести следећи:

З А К Љ У Ч Ц И

 • Подржати активност на изради модела правног оквира за изградњу подземних гаража у Београду, кроз пројекат партнерства (приватно-јавне сарадње). Иницијативом за спровођење дорегулативе на нивоу јединице локалне саоморупаве, града Београда, адекватним моделом уговора, регулисати права и обавеза уговорних страна, заштити интересе града Београда, као инвеститора и потенцијалног домаћег или страног партнера као финансијера који би финансирао или суфинансирао изградњу.
 • Подржати реализацију стратешког задатака утврђен ог Генералним планом Београда 2021. године: изградња паркинг гаража и вануличних паркиралишта. Питање паркирања возила апострофирано је као најзначајније питање транспротног система града. На основу прогнозираних вредности мобилности, видовне и просторне расподеле путовања процењено је да ће број једновремених захтева за паркирањем у централној зони града достићи ниво од око 20.000, на основу чега је утврђен наведени стратешки задатак.
 • Подржати изградњу подземних гаража као оперативну меру и добар модел за решавање хроничног проблема недостајућих паркирних места у Београду. Неки делови централне градске зоне и поред рестриктивног режима паркирања и даље имају веома изражен проблем недостатка паркинг места, те планирање и реализација додатних капацитета за стационирање возила треба да побољша стање уз већ уведене мере управљања капацитетима.
 • Реализовати изградњу подземних јавних гаража у централној зони града на локацијама тргова и саобраћајница на којима постоје технички и други услови да се њихово подземље искористи за изградњу подземних јавних гаража – у појасу регулације јавних површина. Реализацију започети полазећи од важеће законске регулативе, Генералног плана Београда 2021. године („Службени лист града Београда“ бр. 27/03) и постојећих Студијских докумената уз уважавање постојеће планске документације и документације у припреми. На терет буџетских средстава града као инвеститора, израдити недостајућу планиску и студијску документацију за сваку планирану подземну гаражу посебно, у ком циљу ангажовати надлежну градску Управу, Секретаријате и установе.
 • Подржава се став да је град Београд инвеститор градње подземних гаража на неизграђеном јавном грађевинском земљишту и осталом неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини, при чему су подземне јавне гараже у својини Републике Србије, а право коришћења би имао град Београд као инвеститор.
 • Финансирање градње.Подржава се модел ангажовања финансијских средстава домаћих или страних физичких или правних лица, с тим да та лица могу имати статус искључиво финансијера, односно суфинансијера, а не могу имати улогу инвеститора. Свој интерес домаћи или страни улагачи – финансијери ће пре свега имати у дугорочној експлоатацији подземних гаража до временског периода који ће бити уговором прецизиран. Права и обавезе уговорних страна ће бити детаљно утврђена уговором. Полазећи од важећих прописа, при разради модела уговарања са финансијерима односно суфинансијерима о изградњи јавних подземних гаража, да би се избегли могући проблеми приликом прибављања одговорајуће одлуке Владе Републике Србије, потребно је у даљи рад укључити представнике Републичке дирекције за имовину РС.
 • Очување културно историјског наслеђа, зеленила и заштита животне средине. Приликом изградње гаража треба водити рачуна о ограничавајућим факторима везаним за културно историјско наслеђе и зеленило, тако да се изналажењем најповољније микролокације у посматраном окружењу допринесе са једне стране очувају постојеће вредности, а истовремено и лепшем изгледу постизањем већих естетских, функционалних и садржајних вредности зелених површина, као и задовољавајућег нивоа заштите животне средине, односно општем уређењу града и одржавању комуналног реда у граду. Приликом изградње гаража обезбедити стални археолошки надзор и заштиту како не би дошло до уништавања ареолошких налаза и остатака, као и мере потребне за заштиту вредних стабала и зелених површина. Посебне мере предузети за заштиту животне средине.
 • Инфраструктурни водови. Посебна пажња приликом реализације подземних гаража треба да буде усмерена на анализу условљености које проистичу од положаја инфраструктурних водова. Неопходно је за сваку локацију спровести низ микролокацијских истраживања и у све то укључити економско вредновање, да би се дошло до реалних показатеља одлучивање.
 • Комунални ред. Проблем недовољних капацитета за паркирање у центалној зони Београда и у већем делу шире централне зоне негативно утиче на комунални ред и функционисање осталих видова саобраћаја. Изградњом подземних јавних гаража задовољиће се потребе корисника комуналних услуга – грађана Београда, чиме се доприноси подизању комуналног реда у области делатности паркирања моторних возила (услуге у друмском саобраћају) на знатно већи ниво од досадашњег.
 • Подржавају се оба понуђена модела правног оквира за изградњу подземних гаража уз обавезу суфинансирања изградње: 1) Концесија и 2) Уговор о поверавању експлоатације јавних подземних гаража уз обавезу суфинансирања изградње. Први предложени модел – Концесија је у потпуности регулисан и уређен позитивним прописима. У погледу другог предложеног модела, важно је напоменути да се у смислу Закона о средствима у својини РС, изградња јавних подземних гаража сматра приваљањем неопкретности у државну својну, чији је титулар права својине РС, а о чему одлуку доноси Влада РС. Сходно наведеном подземне јавне гараже су у својини РС, а право коришћења у овом случају би имао град Београд. Поверавање експлоатације подразумева поверање обављања комуналне делатности другом привредном друштву односно предузетнику у свему према одредбама важећег Закона о комуналним делатностима.
 • Функционална организација подземних гаража. Треба тежити да се објекат гараже, функционално и обликовно, у потпуности уклопи у контекст окуржења у ком се налази, коришћењем класичних шема и димензија, као и коришћењем оригиналних решења. Унутрашњи простор гараже мора да буде пријатан, безбедан и лак за коришћење, са јасно дефинисаним и обележеним површинама за улаз и излаз, вертикалне комуникације, кретање возила и пешака и стационирање возила.
image_printШтампај