Јавни оглас за давање у закуп ресторана

На основу одлуке Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта “Паркинг сервис” Београд, број 2596 од 07.03.2014. године, ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА “ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД, ул. Краљице Марије бр. 7, 11000 Београд (у даљем тексту ЈКП “Паркинг сервис”) расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП РЕСТОРАНА НА ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ БЛОКА 53 НА НОВОМ БЕОГРАДУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
 1. Предмет јавног огласа је давање у закуп РЕСТОРАНА НА ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ БЛОКА 53 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, Аутопут бб.
 2. Нето површина 251,82 м2.
 3. Структура: сала ресторана: површине 75,62 м2, сепаре ресторана: површине 32,03 м2, кафе ресторана: површине 21,88 м2, кухиња ресторана: површине 24,07 м2, тоалетног простора мушког и женског: укупне површине 16,64 м2 и пратећих просторија ресторана: површине 81,58 м².
 4. Карактеристике простора: Простор је у потуности опремљен за потребе ресторана. Функционално прилагођен ХЦЦП стандардима за припремање хране, са три ресторанске сале, одвојеним радним шанком, кухињом са пратећим просторијама и толетним простором.
 5. Намена простора: Ресторан.
 6. Почетна закупна цена на месечном нивоу износи: 100.000,00 динара без урачунатог ПДВ.
 7. Накнада за коришћење простора се плаћа унапред и то до петог у месецу за текући месец, а обрачунаваће се у динарској противвредности по средњем девизном курсу НБС, на дан плаћања, увећана за износ прописаног ПДВ-а.
 8. Период давања на привремено коришћење простора је 4 године, у виђеном стању. Није дозвољено давање пословног простора другоме на коришћење у подзакуп.
 9. Поступак давања на привремено коришћење простора спровешће се прикупљањем писаних понуда.
  Право учешћа у поступку прикупљања писаних понуда, има домаће или страно правно лице или предузетник, регистрован за обављање делатности ресторана и покретних угоститељских објеката (5610) код надлежног органа државе у којој има седиште, и који уз понуду достави:
  - доказ о упису у регистар надлежног органа и изјаву о пословној банци.
  - да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива (потврда Агенције за привредне регистре или потврде Привредног и Прекршајног суда)
  - да наведене послове обавља најмање три године и да је остварио пословни приход од рада угоститељских објеката у износу од минимум 20.000.000,00 динара (збирно) у 2011, 2012. и 2013. години (референц листа и извештај о бонитету АПР);
  - да није било у блокади дуже од 30 дана у протекле три године (потврда Центра за бонитет);
  - да има најмање петоро запослених (ППОД образац за последњи месец исплате);
 10. Корисник ресторана је у обавези да сноси трошкове за извршене комуналне услуге (испоручене електричне енергије, воде, изношење смећа; ПТТ и друге трошкове који терете наведени пословни простор) у висини одређеној рачунима добављача тих услуга.
 11. Преправке и адаптације простора могу се вршити само по претходно прибављеној сагласности даваоца простора на коришћење.
 12. Трошкови евентуалне преправке или адаптације, ентеријерског опремања и уређења, те трошкови текућег и инвестиционог одржавања падају на терет корисника простора, без права потраживања од даваоца ресторана на коришћење.
 13. Предност при избору имаће понуђач који понуди највећу накнаду за коришћење ресторана. Уколико више понуђача понуди исту висину накнаде за коришћење, уз прихватање осталих услова овог огласа, давалац простора на коришћење задржава право избора најбољег понуђача.
 14. Понуђач ја обавезан да положи кауцију за учешће на огласу за прикупљање писаних понуда, у износу почетне месечне цене утврђене тачком 6. овог огласа. Кауција се уплаћује на текући рачун ЈКП “Паркинг сервис” Банца Интеса број 160-6835-38, сврха уплате: “Учешће на огласу за давање у закуп ресторана”.
 15. Доказ о уплаћеној кауцији треба доставити истовремено са понудом за коришћење простора. Понуда за коју није уплаћена кауција неће бити разматрана. Уплаћени износ кауције биће враћен у складу са важећим прописима готовинског, односно безготовинског плаћања, свим учесницима чија понуда не буде прихваћена и то у року од 15 дана од дана избора најповољније понуде. Понуђачу, чија понуда буде прихваћена, уплаћени износ кауције биће признат као плаћање накнаде за коришћење унапред. Ако се понуђач, чија понуда буде прихваћена, не одазове потписивању Уговора, у року од 8 дана од дана позива од стране закуподавца, губи право на повраћај кауције.
 16. Понуда се доставља непосредно или препорученом поштом, у затвореној коверти, на адресу: ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД, Милентија Поповића бр. 9, Нови Београд, Комисији за прикупљање понуда са назнаком: “Пријава на оглас – давање у закуп ресторана – не отварати”.
 17. Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања огласа у листовима “Курир” и “Вечерње новости”.
 18. Избор најповољније понуде извршиће се у року од 15 дана од дана истека рока за достављање понуда.
 19. О избору најповољније понуде ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” обавестиће писаним путем све учеснике који су поднели понуде по овом огласу у року од 8 дана од дана избора.
 20. Међусобни односи ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС”-а и изабраног најповољнијег понуђача регулисаће се закључењем уговора о давању у закуп ресторана.
 21. Уговором ће се утврдити обавеза изабраног понуђача да ЈКП „Паркинг сервис”-у обезбеди банкарску гаранцију за плаћање накнаде за коришћење простора.
 22. Додатне информације и обавештења у вези овог огласа, увид у технички опис и скицу основа простора, као и обилазак простора, заинтересовани понуђачи могу добити сваког радног дана од 9 до 14 часова, на телефон број 011/219-70-22. Особа за контакт је Никола Николић.
image_printШтампај