ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД
Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27
О Г Л А Ш А В А
ПРОДАЈУ СЛЕДЕЋИХ ДОБАРА ПРЕДУЗЕЋА

Spisak sluzbenih vozila za prodaju_01.06.2020

Основни услови куповине возила надметањем:

  • право учешћа на јавном Огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица,
  • критеријуми за избор најповољнијег понуђача су описани у Водичу за заинтересована лица,
  • заинтересовани могу погледати наведена добра из списка на плацу Међународног терминала на Новом Београду, у Блоку 43, преко пута Кванташке пијаце, радним данима, почев од 02.06. до 09.06.2020. године, од 08 до 14 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру за које имају намеру да дају понуду, са правилима о учешћу путем „писаних ковертираних понуда“,
  • крајњи рок за давање ковертираних понуда, на адресу Предузећа, је 10.06.2020. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну до тог рока на адресу „Паркинг сервиса“ и буду заведене у архиви Предузећа,
  • отварање ковертираних понуда ће се обавити јавно, на Међународном терминалу, у присуству понуђача по сваком добру, дана 10.06.2020. године, са почетком у 14 часова.

Посебна напомена:

Исти понуђач може конкурисати за откуп више добара, али за свако мора дати посебну ковертирану понуду, са назнаком на лицу коверте „понуда за добро број….“.

За више информација контакт телефон: Сервис возила 011/712-90-46, Комисија 011/222-80-41.

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

image_printШтампај