ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД
Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27
О Г Л А Ш А В А
ПРОДАЈУ СЛЕДЕЋИХ ДОБАРА ПРЕДУЗЕЋА

Oglas_prodaja sluzbenih vozila_01.07.2020

Основни услови куповине возила надметањем:

  • право учешћа на јавном Огласу имају сва правна и пунолетна физичка лица;
  • критеријуми за избор најповољнијег понуђача су описани у Водичу за заитересoвана лица;
  • заинтересовани могу погледати наведена добра из списка на плацу Међународног терминала на Новом Београду, у Блоку 43, преко пута Кванташке пијаце, радним данима, почев од 01.07. до 06.07.2020. године, од 08 до 14 часова, и у ту сврху ће добити образац Водича са подацима о добру за које имају намеру да дају понуду, са правилима о учешћу путем „писаних ковертираних понуда“;
  • крајњи рок за давање ковертираних понуда на адресу Предузећа, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, је 06.07.2020. године, до 12 часова. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу ЈКП „Паркинг сервис“ и буду заведене у архиви Предузећа најкасније до 06.07.2020. године, до 12 часова;
  • отварање ковертираних понуда ће се обавити јавно на Међународном терминалу, у присуству понуђача, по сваком добру, дана 06.07.2020. године, са почетком у 14 часова.

Посебна напомена:

Исти понуђач може конкурисати за откуп више добара, али за свако мора дати посебну ковертирану понуду, са назнаком на лицу коверте ,,понуда за добро број…“.

За сва ближа обавештења контакт телефони: Сервис возила 011/712-90-46 и Комисија 011/222-80-41.

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

image_printШтампај