ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД
Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27
О Б Ј А В Љ Ј Е
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА ПРОСТОРА ПП „АДА ЦИГАНЛИЈА“ – ГОРЊИ НИВО ФАСТ ПАРК-А

 1. Предмет: Давање у закуп дела простора ПП „Ада Циганлија“ – горњи ниво фаст парк-а, за потребе организовања културних и забавних манифестација – приказивања филмова на отвореном, који се издаје у виђеном стању, без права закупца на преправке и адаптацију простора уколико закуподавац за то није дао изричиту сагласност.
 2. Опис: Део простора који се издаје заузеће укупно 376 паркинг места за кориснике биоскопа и за постављање техничке оперативе и опреме за пројекцију филмова, за време које је потребно за организовање пројекције, као и за приказивање филмова. Структура простора дата је у конкурсној документацији.
 3. Намена: Приказивање филмова на отвореном.
 4. Висина закупнине, осталих трошкова и начин плаћања: Почетна цена закупа дела простора обрачунава се по сату и износи 2.350,00 динара са ПДВ, која се плаћа до 5-ог у месецу за претходни месец. У ову цену урачунати су трошкови потрошње воде и изношења смећа, а нису урачунати трошкови за испоручену електричну енергију, које сноси закупац.
 5. Дужина трајања и период закупа: Пет (5) годинa.
 6. Право учешћа у поступку: Домаће и страно правно лице, које мора кумулативно испуњавати следеће услове:
 7. • да обавља делатност приказивања кинематографских дела минимум 5 година;
  • да има уговоре са минимум једним филмским дистрибутером, који заступа филмска права за биоскопско приказивање;
  • да је реномирани биоскопски приказивач, који је власник или управља са једном или више биоскопских сала;
  • да поседује опрему техничких карактеристика:
  o пројектор најмање излазне снаге 30.000 лумена
  o платно димензија минимум 14×7 m²
  o радио предајник домета до 75 m²
  • да поседује функционалан онлајн систем резервације и продаје карата;
  • да понуђачу није изречена мера забране обављања регистроване делатности, која је на снази у време објављивања огласа;
  • да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
  • да текући рачун понуђача није био у блокади последње три године, рачунајући од дана објављивања огласа;
 8. Поступак давања у закуп: Прикупљањем затворених, ковертираних понуда на обрасцима из конкурсне документације, са захтеваним доказима, којима доказује испуњење прописаних услова, а који су наведени у конкурсној документацији и које мора доставити уз понуду.
 9. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, на адреси Београд, Улица кнеза Вишеслава бр. 27 (СРЦ „Пионирски град“), канцеларија бр. 11. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 08 до 15 часова, почев од дана објављивања огласа закључно са 21.07.2020. године.
 10. Разгледање простора: Сваким даном у времену од 08 до 15 часова, уз претходну најаву на телефон: 011/263-0824, почев од дана објављивања огласа.
 11. Достављање понуда: Понуде се достављају непосредно или препорученом поштом у затвореној коверти на адресу из тач. 8. огласа, канцеларија бр. 4 – Писарница Предузећа, са назнаком: „Понуда на оглас за давање у закуп дела простора ПП „Ада Циганлија“ – горњи ниво фаст парк-а – не отварати“. Понуде достављене поштом препоручено морају пристићи и бити заведене у Писарници Предузећа најкасније до дана и часа одређеног за предају понуда, а у противном ће се сматрати неблаговременим.
 12. Понуде се предају најкасније до 22.07.2020. године до 12 часова.
 13. Отварање понуда и избор понуђача: Отварање понуда ће се обавити јавно дана 22.07.2020. године у 12:30 часова. Избор најповољније понуде извршиће се у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем, а са изабраним понуђачем закључиће се уговор о закупу.
 14. Додатне информације и обавештења могу се добити сваког радног дана од 08 до 15 часова на телефон 011/2228-037 (за опште услове) и 011/263-0824 (за техничка питања).
image_printШтампај