logo-cirilica

Радно време „Паркинг сервиса“ за Дан државности Србије

Радно време „Паркинг сервиса“ за Дан државности Србије

ЈКП „Паркинг сервис” Београд обавештава кориснике својих услуга да у понедељак и уторак, 15. и 16. фебруара 2021. године, неће контролисати и наплаћивати паркирање у зонираним деловима града поводом обележавања Дана државности Србије. Током предстојећег празника, биће затворене и пословнице Корисничког сервиса у улицама Таковска бр. 31 и Милешевска бр. 51.

Све јавне гараже, посебна и СМС паркиралишта биће непрекидно отворени за време празника и радиће по уобичајеном систему наплате, као и Служба за пренос возила.

Од среде, 17. фебруара 2021. године, наплата и контрола паркирања у зонираним деловима града, као и сви шалтери Корисничког сервиса, радиће по уобичајеном радном времену.

ЈКП „Паркинг сервис“ корисницима својих услуга честита предстојећи празник.
logo-cirilica

Привремени прекид у плаћању апликацијом

Привремени прекид у плаћању апликацијом

ЈКП „Паркинг сервис“ обавештава кориснике својих услуга да данас, 08.02.2021. године, у периоду од 17 до 21 сат, неће моћи да плаћају паркирање у гаражама и на паркиралиштима путем мобилне апликације „Паркинг сервис“, због планираног одржавања апликације.

Остале функције и плаћања путем мобилне апликације радиће све време трајања одржавања (плаћање зонског паркирања, плаћање еДПК, допуна депозита, тражење слободних места итд.).

По завршетку радова корисници поново могу да плаћају паркирање путем апликације без чекања у реду на благајнама и наплатним станицама.
logo-cirilica

Замена папирних паркинг карата

Замена папирних паркинг карата

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд обавештава кориснике својих услуга да до краја јуна ове године, свим возачима, који имају папирне паркинг карте, рефундира новац у укупној вредности враћених карата. Сви који имају неискоришћене сатне папирне паркинг карте могу до 30. јуна 2021. године да их замене за новац на благајнама Корисничког сервиса Предузећа у Таковској 31 и Милешевској 51.

Увођењем е-Паркинга, система електронске контроле и наплате паркирања, од августа 2020. године, папирне паркинг карте замењене су електронским, а паркирање у зонираном подручју и на СМС паркиралиштима плаћа се слањем СМС поруке, путем апликације „Паркинг сервис“ и куповином е-карте на киоску.

Нови систем електронске контроле и наплате паркирања „Паркинг сервис“ обавља на основу Одлуке о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, преласком на дигитално пословање.

Путем апликације „Паркинг сервиса“ паркирање се плаћа СМС поруком, платном картицом или средствима депонованим у самој апликацији. Плаћање директно са платних картица је опција коју је „Паркинг сервис“ увео, пре свега, за странце и кориснике, који паркирање не могу да плаћају путем мобилних телефона, јер немају телефон са мрежом домаћег оператера.

„Паркинг сервис“ позива возаче да инсталирају бесплатну апликацију, која ће им омогућити да брже пронађу слободно паркинг место, али и да једноставније, бесконтактно плате услугу паркирања.
cover-ciscenje-snega-multikarom_4

Координирано уклањање снега

Координирано уклањање снега

Зимска служба ЈКП „Паркинг сервис“, као део комуналног система Града Београда, од јутрос је кренула са координираним уклањањем снежног покривача на прилазима гаражама и паркиралиштима, као и са јавних површина у зонираном подручју града.Радници и механизација Зимске службе „Паркинг сервиса“ ангажовани су на чишћењу снега на потезу оивиченом улицама Трг Николе Пашића, Кнеза Милоша, Немањина, Београдска, Булевар краља Александра, Булевар ослобођења, Скерлићева, Мачванска, Цара Николаја II, Милешевска, Бранка Крсмановића, Савска, Дринска, Булевар Франша Д’Епереа и на осталим локацијама по плану рада Зимске службе Предузећа. До сада су очишћени и редовно се одржавају проходним сви улази и излази, саобраћајнице и пешачке стазе 49 паркинг објекта, којима управља Предузеће.

За посипање очишћених стаза, саобраћајница и паркинг објеката, „Паркинг сервис“ је обезбедио 90 тона индустријске соли и 12 тоне гранула калцијум хлорида.

Зимска служба „Паркинг сервис“ ангажовање на чишћењу снежних падавина обавља по плану рада који добија на дневном нивоу од Зимске службе града Београда.


logo-cirilica

Оглас

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27

О Б Ј А В Љ Ј Е

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА СПРЕМАЊЕ И ПРОДАЈУ БРЗЕ ХРАНЕ „FAST FOOD“ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТЕРМИНАЛУ У БЛОКУ 43 НА НОВОМ БЕОГРАДУ

 1. Предмет: Давање у закуп простора за спремање и продају брзе хране „Fast food“, као дела пословног објекта спратности П+2, на Међународном терминалу у Блоку 43 на Новом Београду, у Преконошкој улици бр. 4. Објекат се издаје у виђеном стању, неопремљен, без права закупца на преправке и адаптацију простора, уколико закуподавац за то није дао изричиту сагласност.
 2. Нето површина: 61,61 m²
 3. Структура: Oбјекат се састоји из низа функционалних група просторија: кухиње, мањег ресторанског дела, магацина, свлачионице, ходника и тоалетног простора. Структура објекта са прегледом просторија дата је у Конкурсној документацији.
 4. Намена простора: „Fast food“
 5. Висина закупнине, осталих трошкова и начин плаћања: Почетна цена закупа објекта на месечном нивоу износи 70.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, која се плаћа унапред до 5-ог у месецу за текући месец. У ову цену урачунати су трошкови грејања, потрошње воде и изношења смећа. Поред закупнине, понуђач сноси и трошкове испоручене електричне енергије, текућег одржавања објекта и простора у Комплексу, као и трошкове осигурања објекта и опреме. За потребе коришћења телефонске линије и интернета, Понуђач је обавезан да закључи одговарајуће уговоре са надлежним предузећима.
 6. Дужина трајања и период закупа: 5 година
 7. Право учешћа у поступку: Домаће и страно правно лице, које мора кумулативно испуњавати услове наведене у конкурсној документацији, као и да je уплатилo депозит у висини три почетнe месечне ценe закупа на текући рачун ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, 150-0000000043771-66 Direktna банка а.д. Крагујевац, сврха уплате „Учешће по огласу за давање у закуп простора за спремање и продају брзе хране „Fast food“ у Блоку 43“ и уз понуду доставилo доказ о уплати (извод). Понуђачима који нису изабрани износ депозита биће враћен на текући рачун са којег је уплата извршена.
 8. Поступак подношења понуда: Понуда се сачињава на обрасцима из конкурсне документације, са захтеваним доказима којима понуђач доказује испуњење прописаних услова, а који су наведени у конкурсној документацији и иста се мора доставити у затвореној коверти.
 9. Начин избора: Уговор о закупу биће додељен понуђачу који понуди највишу цену закупа, а која мора бити већа од почетне цене закупа из тачке 5, под условом да испуњава све прописане услове и да је доставио све захтеване доказе. Уколико више понуђача понуди исту цену закупа, уз прихватање осталих услова из огласа, закуподавац ће позвати понуђаче у преговарачки поступак ради избора најповољнијег.
 10. Преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима у просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, на адреси Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27 (СРЦ „Пионирски град“), канцеларија бр. 11. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 08 до 15 часова, почев од дана објављивања огласа закључно са 14.01.2021. године.
 11. Разгледање објекта: Сваким даном у времену од 08 до 15 часова, уз претходну најаву на телефон: 064/8141-024, почев од дана објављивања огласа.
 12. Достављање понуда: Понуде се достављају непосредно или препорученом поштом, у затвореној коверти на адресу Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, СРЦ „Пионирски град“, канцеларија бр. 4 – Писарница Предузећа, са назнаком: „Понуда на оглас за давање у закуп простора за спремање и продају брзе хране „Fast food“ у Блоку 43 – не отварати“.
 13. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене у архиви Наручиоца (Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27, СРЦ „Пионирски град“) најкасније до 11 часова последњег дана рока за достављање понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено.
 14. Понуде се предају најкасније до 15.01.2021. године до 11 часова.
 15. Отварање понуда и избор понуђача: Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 15.01.2021. године, у 12 часова. Избор најповољније понуде извршиће се најкасније у року од три радна дана од дана јавног отварања понуда, о чему ће понуђачи бити обавештени писаним путем, а са изабраним понуђачем закључиће се уговор о закупу.
 16. Додатне информације и обавештења могу се добити сваког радног дана од 08 до 15 часова, на телефон 011/2228-037 (за опште услове), 064/8141-024 и 064/8141-148 (за техничка питања).
 17. Разматрање пристиглих понуда и оцена испуњености услова из Огласа и конкурсне документације је у надлежности Комисије Закуподавца, која ће након јавног отварања понуда сачинити Записник.
 18. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена, под условом да је понуђена цена већа од почетне цене.
 19. По извршеном избору најповољнијег понуђача, Комисија Закуподавца ће обавестити све понуђаче.

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд
cover-Novogodisnja-cestitka-2021

Радно време током новогодишњих и божићних празника

Радно време током новогодишњих и божићних празника

ЈКП „Паркинг сервис“ обавештава кориснике својих услуга да неће контролисати и наплаћивати паркирање у зонираним деловима града током новогодишњих и божићних празника 01, 02. и 07. јануара 2021. године, када ће бити затворени и шалтери за рад са странкама у улицама Таковска 31 и Милешевска 51.

Све јавне гараже, посебна и СМС паркиралишта биће непрекидно отворени током празника и радиће по уобичајеном систему наплате.

Од понедељка, 04. јануара, и од петка, 08. јануара 2021. године, наплата и контрола паркирања у зонираним деловима града, као и сви шалтери, радиће по уобичајеном радном времену.

ЈКП „Паркинг сервис“ корисницима својих услуга и свим становницима Београда честита предстојеће празнике.


cover-Novogodisnja-cestitka-2021
cover-hanuka

Амбасадор Израела посетио „Паркинг сервис“ поводом Хануке

Амбасадор Израела посетио „Паркинг сервис“ поводом Хануке

„Паркинг сервис“ су данас, поводом јеврејског празника Ханука, посетили амбасадор Израела Јахел Вилан, Председник групе пријатељства са Израелом у Скупштини Србије Владимир Маринковић и заменик градоначелника Београда Горан Весић.

Амбасадор Израела у Србији Јахел Вилан прославио је са запосленима на Међународном теретном терминалу „Паркинг сервиса“ у Блоку 43 јеврејски празник светлости Ханука и поклонио им крофне, које Јевреји једу током свих осам дана празника.

Вилан је поручио да је срећан што има прилику да се сретне и прослави велики јеврејски празник са српским народом и истакао јаке везе Србије и Израела.

У периоду од 10. до 18. децембра, амбасада Израела дароваће неколико хиљада крофни и центрима за бригу о деци, старима и особама са инвалидитетом у Београду, Новом Саду и Kрагујевцу и тако симболично обележити јеврејски празник светлости и наде.


web-Novogodisnja-epizoda-sa-Deda-Mrazom

Четрнаеста сезона акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“

Четрнаеста сезона акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“

Учимо о саобраћају on line

ЈКП „Паркинг сервис“ позива све ђаке прваке да у среду, 16. децембра 2020. године, у 13 часова на Youtube каналу нашег предузећа погледају прву епизоду online предавања, којом започиње 14. циклус едукативне акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“. Предавање о правилима понашања у саобраћају на путу од куће до школе, прваци могу гледати на Youtube каналу „Паркинг сервиса“ на адреси https://www.youtube.com/user/parkingservis/feed?view_as=public. Други online час, специјал са Деда Мразом, планиран је за 30. децембар 2020. године.

Као друштвено-одговорно предузеће „Паркинг сервис“ спроводи акцију „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, чији је циљ да се повећа безбедност деце у саобраћају, кроз едукацију деце и апеле на возаче да воде посебну бригу о најмлађима. Акцијом су обухваћени ђаци прваци свих 168 основних школа са територије 17 београдских општина.


web-Novogodisnja-epizoda-sa-Deda-Mrazom

ЈКП „Паркинг сервис“ у београдским основним школама, већ пуних 13 година, одржава едукативне интерактивне представе о правилном понашању у саобраћају. Представу изводи предавач „Паркинг сервиса“, уз асистенцију саобраћајног полицајца и маскоте акције – зебре зване Зебранко Бринић. На једноставан, забаван и деци прихватљив начин, првацима се објашњава како правилно да прелазе улицу, користе семафор и тумаче саобраћајне знакове. Током дружења, дужег од деценије, изведено је око 2.000 представа, захваљујући којима је око 190.000 ђака првака научило како да се правилно и безбедно понаша на путу од куће до школе.

Поштујући препоруке Владе Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 14. циклус акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, прилагођен је новонасталој ванредној епидемиолошкој ситуацији. Едукација ученика првих разреда београдских основних школа, планирана за школску 2020/2021. годину, биће одржана путем online stream-а, преко Youtube канала „Паркинг сервиса“.

На почетку другог полугодишта, истим темпом, наставља се online дружење са „Паркинг сервис“-ом. „Паркинг сервис“ позива прваке, али и остале који желе да кроз забаву науче и нешто о саобраћају, да сваке друге среде прате Youtube канал овог предузећа, на коме могу гледати online часове у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“.
logo-cirilica

Привремени прекид у плаћању апликацијом и Припејд картицом у уторак и четвртак

Привремени прекид у плаћању апликацијом и Припејд картицом у уторак и четвртак

У уторак, 15.12.2020. године, у периоду од 20 часова до поноћи корисници неће моћи да плаћају паркирање у гаражи „Обилићев венац“ и на паркиралишту „Белвил“ путем мобилне апликације „Паркинг сервис“ и уз помоћ Припејд картица, због планираног одржавања и надоградње система улазних и излазних рампи. У истом периоду, у четвртак, 17.12.2020. године, ове опције плаћања неће моћи да користе посетиоци гаража „Пионирски парк“ и „Др Александра Костића“.

Остале функције и плаћања путем мобилне апликације радиће све време трајања одржавања – плаћање зонског паркирања, плаћање еДПK, допуна депозита, тражење слободних места итд.

У току одржавања и надоградње система, на овим објектима, неће бити у функцији ни систем за препознавање таблица.

По завршетку радова корисници поново могу да плаћају паркирање путем апликације и Припејд картице без чекања у реду на благајнама и наплатним станицама.
logo-cirilica

Привремени прекид у плаћању апликацијом

Привремени прекид у плаћању апликацијом

У четвртак, 26.11.2020. године, у периоду од 21 до 22 сата корисници неће моћи да плаћају паркирање у гаражама и на паркиралиштима путем мобилне апликације „Паркинг сервис“, због планираног одржавања апликације.

Остале функције и плаћања путем мобилне апликације радиће све време трајања одржавања (плаћање зонског паркирања, плаћање еДПK, допуна депозита, тражење слободних места итд.).

По завршетку радова корисници поново могу да плаћају паркирање путем апликације без чекања у реду на благајнама и наплатним станицама.