Javni oglas za davanje u zakup restorana

Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta “Parking servis” Beograd, broj 2596 od 07.03.2014. godine, JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA “PARKING SERVIS” BEOGRAD, ul. Kraljice Marije br. 7, 11000 Beograd (u daljem tekstu JKP “Parking servis”) raspisuje
JAVNI OGLAS
ZA DAVANJE U ZAKUP RESTORANA NA TERETNOM TERMINALU BLOKA 53 NA NOVOM BEOGRADU PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 1. Predmet javnog oglasa je davanje u zakup RESTORANA NA TERETNOM TERMINALU BLOKA 53 NA NOVOM BEOGRADU, Autoput bb.
 2. Neto površina 251,82 m2.
 3. Struktura: sala restorana: površine 75,62 m2, separe restorana: površine 32,03 m2, kafe restorana: površine 21,88 m2, kuhinja restorana: površine 24,07 m2, toaletnog prostora muškog i ženskog: ukupne površine 16,64 m2 i pratećih prostorija restorana: površine 81,58 m².
 4. Karakteristike prostora: Prostor je u potunosti opremljen za potrebe restorana. Funkcionalno prilagođen HCCP standardima za pripremanje hrane, sa tri restoranske sale, odvojenim radnim šankom, kuhinjom sa pratećim prostorijama i toletnim prostorom.
 5. Namena prostora: Restoran.
 6. Početna zakupna cena na mesečnom nivou iznosi: 100.000,00 dinara bez uračunatog PDV.
 7. Naknada za korišćenje prostora se plaća unapred i to do petog u mesecu za tekući mesec, a obračunavaće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem deviznom kursu NBS, na dan plaćanja, uvećana za iznos propisanog PDV-a.
 8. Period davanja na privremeno korišćenje prostora je 4 godine, u viđenom stanju. Nije dozvoljeno davanje poslovnog prostora drugome na korišćenje u podzakup.
 9. Postupak davanja na privremeno korišćenje prostora sprovešće se prikupljanjem pisanih ponuda.
  Pravo učešća u postupku prikupljanja pisanih ponuda, ima domaće ili strano pravno lice ili preduzetnik, registrovan za obavljanje delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata (5610) kod nadležnog organa države u kojoj ima sedište, i koji uz ponudu dostavi:
  - dokaz o upisu u registar nadležnog organa i izjavu o poslovnoj banci.
  - da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme objavljivanja poziva (potvrda Agencije za privredne registre ili potvrde Privrednog i Prekršajnog suda)
  - da navedene poslove obavlja najmanje tri godine i da je ostvario poslovni prihod od rada ugostiteljskih objekata u iznosu od minimum 20.000.000,00 dinara (zbirno) u 2011, 2012. i 2013. godini (referenc lista i izveštaj o bonitetu APR);
  - da nije bilo u blokadi duže od 30 dana u protekle tri godine (potvrda Centra za bonitet);
  - da ima najmanje petoro zaposlenih (PPOD obrazac za poslednji mesec isplate);
 10. Korisnik restorana je u obavezi da snosi troškove za izvršene komunalne usluge (isporučene električne energije, vode, iznošenje smeća; PTT i druge troškove koji terete navedeni poslovni prostor) u visini određenoj računima dobavljača tih usluga.
 11. Prepravke i adaptacije prostora mogu se vršiti samo po prethodno pribavljenoj saglasnosti davaoca prostora na korišćenje.
 12. Troškovi eventualne prepravke ili adaptacije, enterijerskog opremanja i uređenja, te troškovi tekućeg i investicionog održavanja padaju na teret korisnika prostora, bez prava potraživanja od davaoca restorana na korišćenje.
 13. Prednost pri izboru imaće ponuđač koji ponudi najveću naknadu za korišćenje restorana. Ukoliko više ponuđača ponudi istu visinu naknade za korišćenje, uz prihvatanje ostalih uslova ovog oglasa, davalac prostora na korišćenje zadržava pravo izbora najboljeg ponuđača.
 14. Ponuđač ja obavezan da položi kauciju za učešće na oglasu za prikupljanje pisanih ponuda, u iznosu početne mesečne cene utvrđene tačkom 6. ovog oglasa. Kaucija se uplaćuje na tekući račun JKP “Parking servis” Banca Intesa broj 160-6835-38, svrha uplate: “Učešće na oglasu za davanje u zakup restorana”.
 15. Dokaz o uplaćenoj kauciji treba dostaviti istovremeno sa ponudom za korišćenje prostora. Ponuda za koju nije uplaćena kaucija neće biti razmatrana. Uplaćeni iznos kaucije biće vraćen u skladu sa važećim propisima gotovinskog, odnosno bezgotovinskog plaćanja, svim učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena i to u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Ponuđaču, čija ponuda bude prihvaćena, uplaćeni iznos kaucije biće priznat kao plaćanje naknade za korišćenje unapred. Ako se ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, ne odazove potpisivanju Ugovora, u roku od 8 dana od dana poziva od strane zakupodavca, gubi pravo na povraćaj kaucije.
 16. Ponuda se dostavlja neposredno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: JKP „PARKING SERVIS” BEOGRAD, Milentija Popovića br. 9, Novi Beograd, Komisiji za prikupljanje ponuda sa naznakom: “Prijava na oglas – davanje u zakup restorana – ne otvarati”.
 17. Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u listovima “Kurir” i “Večernje novosti”.
 18. Izbor najpovoljnije ponude izvršiće se u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
 19. O izboru najpovoljnije ponude JKP “PARKING SERVIS” obavestiće pisanim putem sve učesnike koji su podneli ponude po ovom oglasu u roku od 8 dana od dana izbora.
 20. Međusobni odnosi JKP “PARKING SERVIS”-a i izabranog najpovoljnijeg ponuđača regulisaće se zaključenjem ugovora o davanju u zakup restorana.
 21. Ugovorom će se utvrditi obaveza izabranog ponuđača da JKP „Parking servis”-u obezbedi bankarsku garanciju za plaćanje naknade za korišćenje prostora.
 22. Dodatne informacije i obaveštenja u vezi ovog oglasa, uvid u tehnički opis i skicu osnova prostora, kao i obilazak prostora, zainteresovani ponuđači mogu dobiti svakog radnog dana od 9 do 14 časova, na telefon broj 011/219-70-22. Osoba za kontakt je Nikola Nikolić.
image_printŠtampaj