JKP „PARKING SERVIS“ BEOGRAD
Beograd, Kneza Višeslava br. 27
O G L A Š A V A
PRODAJU SLEDEĆIH DOBARA PREDUZEĆA

Spisak sluzbenih vozila za prodaju_02.06.2020

Osnovni uslovi kupovine vozila nadmetanjem:

  • pravo učešća na javnom Oglasu imaju sva pravna i punoletna fizička lica,
  • kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača su opisani u Vodiču za zainteresovana lica,
  • zainteresovani mogu pogledati navedena dobra iz spiska na placu Međunarodnog terminala na Novom Beogradu, u Bloku 43, preko puta Kvantaške pijace, radnim danima, počev od 02.06. do 09.06.2020. godine, od 08 do 14 časova, i u tu svrhu će dobiti obrazac Vodiča sa podacima o dobru za koje imaju nameru da daju ponudu, sa pravilima o učešću putem „pisanih kovertiranih ponuda“,
  • krajnji rok za davanje kovertiranih ponuda, na adresu Preduzeća, je 10.06.2020. godine, do 12 časova. Blagovremenim će se smatrati samo ponude koje stignu do tog roka na adresu „Parking servisa“ i budu zavedene u arhivi Preduzeća,
  • otvaranje kovertiranih ponuda će se obaviti javno, na Međunarodnom terminalu, u prisustvu ponuđača po svakom dobru, dana 10.06.2020. godine, sa početkom u 14 časova.

Posebna napomena:

Isti ponuđač može konkurisati za otkup više dobara, ali za svako mora dati posebnu kovertiranu ponudu, sa naznakom na licu koverte „ponuda za dobro broj….“.

Za više informacija kontakt telefon: Servis vozila 011/712-90-46, Komisija 011/222-80-41.

KOMISIJA ZA PRODAJU VOZILA

image_printŠtampaj