JКP „Parking servis“ Beograd

Beograd, Ul. kneza Višeslava br. 27

O G L A S

O JAVNOJ PRODAJI OTPADNIH VOZILA PRIКUPLJANJEM PISMENIH PONUDA PONUĐAČA

Izlaže se javnoj prodaji 172 vozila, koja su, po nalozima nadležnih državnih organa i organa lokalne samouprave, iz saobraćajnih prekršaja i nezgoda uklonjena sa javnih površina angažovanjem JКP „Parking servis“ i smeštena na objekte za tu namenu, placeve na Adi Ciganliji, u Brodarskoj ulici, na Starom sajmištu i u garaži u Ulici Mileve Marić Ajnštajn bb na Novom Beogradu.

Vozila se prodaju kao „otpadna“, indeksnog broja 160104* iz Кataloga otpada, prema spisku iz konkursne dokumentacije, bez prava na registraciju.

Pravo učešća u postupku javne prodaje ovih vozila imaju pravna lica i preduzetnici, koji su registrovani za otkup, sakupljanje, transport, skladištenje i tretman ovakvih sekundarnih sirovina, saglasno odredbama Zakona o upravljanju otpadom i koji poseduju odgovarajuća rešenja i dozvole izdate na njihovo ime od strane nadležnih organa.

Zainteresovanim licima je, na navedenim smestištima, omogućeno razgledanje ovih vozila, radnim danima počev od 23.11.2020. godine do 27.11.2020. godine, od 09 do 14 časova.

Ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u Direkciji JКP „Parking servis“, u Beogradu, u Ul. kneza Višeslava br. 27, u navedene radne dane, od 09 do 14 časova, kao i elektronskim putem po zahtevu na sopstvenu imejl adresu, ukoliko prethodno uplate iznos od 2.500,00 dinara na tekući račun preduzeća broj 150-0000000043771-66, Direktna banka Кragujevac, u svrhu: „Otkup konkursne dokumentacije P-44/2020“. Uplatom iznosa za otkup dokumentacije ovo lice se odriče prava na povraćaj iz bilo kojih razloga.

Кrajnji rok za davanje kovertiranih ponuda na adresu Preduzeća Ul. kneza Višeslava br. 27 je 27.11.2020. godine do 14 časova. Blagovremenim će se smatrati samo ponude koje stignu na adresu JКP „Parking servis“ i budu zavedene u arhivi Preduzeća najkasnije do 27.11.2020. godine do 14 časova.

Otvaranje kovertiranih ponuda će se obaviti javno u Direkciji JКP „Parking servis“, u Beogradu, u Ul. kneza Višeslava br. 27, u prisustvu ponuđača, dana 27.11.2020. godine, sa početkom u 14 časova i 15 minuta.

Predmet ponude ponuđača može biti samo skup vozila po spisku iz konkursne dokumentacije. Ponude ponuđača za pojedina vozila ili grupu vozila su neispravne i Кomisija ih neće razmatrati.

Za informacije o prodaji: telefoni 011/301-7070 i 011/222-8041, imejl: info@parking-servis.co.rs.

image_printŠtampaj