FAQ – Garaže i parkirališta

FAQ – Garaže i parkirališta

1. Na koji način se plaća parkiranje u garažama ili na posebnim parkiralištima?

Plaćanje se vrši gotovinom, platnim karticama ili debitnim parking karticama. U javnim garažama „Pionirski park“, „Obilićev venac“, „Zeleni venac“, „Masarikova“, „Baba Višnjina“ i „Vukov spomenik“ plaćanje se obavlja pre preuzimanja vozila. Na parkiralištu „Ada Ciganlija“ plaćanje se vrši pri ulasku na parkiralište. U garaži „Dr Aleksandar Kostić“ i parkiralištima „Kamenička“, „Viška“, „Milan Gale Muškatirović“ i drugim plaćanje se obavlja iz vozila pri izlasku sa parkirališta.

2. Kakva je procedura u slučaju gubitka kartice za parkiranje ili ukoliko je ista nečitljiva?

U slučaju izgubljene ili nečitljive kartice korisnik je dužan da inkasantu preda ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu na uvid, a naplata izgubljene parking kartice se vrši na sledeći način:

 • za papirnu parking karticu:

  a) počev od 00 časova tekućeg dana, ukoliko se vozilo ne nalazi u knjizi popisa, pa do izlaska iz garaže ili parkinga;

  b) počev od 00 časova prethodnog dana, kada je vozilo prvi put upisano u knjigu popisa, pa do izlaska iz garaže ili parkinga;

  c) počev od 00 časova prethodnog dana, pa do izlaska iz garaže ili parkinga, za vozila koja su ušla prethodnog dana, a izlaze narednog u vremenu do upisa u knjigu popisanih vozila.
 • za plastičnu parking karticu od vremena ulaska do vremena izlaska, uvećano za vrednost plastične kartice.

Naplata nečitljive kartice se vrši po odštampanom vremenskom prikazu (datum i vreme ulaska) sa ulazne kartice.

3. Šta se preduzima ukoliko je vozilo koje je parkirano u garaži oštećeno ili obijeno od strane trećeg lica?

U slučaju kada je vozilo, koje je parkirano u garaži, oštećeno ili obijeno od strane trećeg lica, događaj se telefonskim putem prijavljuje nadležnom organu MUP-a. Prijavu može izvršiti isključivo lice čije je vozilo oštećeno ili obijeno. Nadležni organ MUP-a, nakon primljene prijave, na osnovu svoje procene može izaći na lice mesta da snimi štetu ili zahtevati od oštećenog da dođe u MUP i prijavi nastalu štetu.

4. Ako nisam zadovoljan Vašom uslugom kako i kome mogu da se žalim?

Korisnici usluga mogu se obratiti u poslovnicama Korisničkog servisa, telefonom 011/ 30 35 400, ili na e-mail info@parking-servis.co.rs, sa zahtevima, molbama, žalbama, pritužbama, predstavkama ili radi dobijanja informacija iz delokruga rada Preduzeća.

5. Kakvi su uslovi i način pretplate za parking mesto u garažama?

U zavisnosti od objekta i usluge mesečna pretplata ima različite cene.

U cenovniku, koji se nalazi na našem sajtu, za svaki objekat možete pogledati vrstu pretplate koja postoji u tom objektu i cenu za fizička, odnosno pravna lica.

Zahtev za mesečnu pretplatu u garažama i parkiralištima možete popuniti na našoj web prezentaciji na strani ZAHTEVI (u okviru Korisničkog servisa), a za sve dodatne informacije potrebno je pozvati Korisnički servis putem telefona 011/30-35-400 ili pitanje postaviti na e-mail info@parking-servis.co.rs.

6. Kakav je postupak prilikom podnošenja zahteva za mesečnu pretplatu u nekoj od garaža i parkirališta?

Molba za pretplatu u javnoj garaži, garaži sa rezervisanim parking mestima ili na posebnom parkiralištu podnosi se u nekoj od poslovnica Korisničkog servisa, telefonom na broj 011/30-35-400, e-mail na adresu info@parking-servis.co.rs ili popunjavanjem zahteva na internet stranici ZAHTEVI (u okviru Korisničkog servisa). Korisnik može podneti molbu za više vozila.

Ukoliko su aplicirani zahtevi samostalno rešivi (ima slobodnih kapaciteta), korisnik na licu mesta, u nekom od navedenih Korisničkih centara može zaključiti Ugovor uz odgovarajuću dokumentaciju na uvid i platititi naknadu mesečne pretplate, nakon čega korisnik dobija potvrdu za korišćenje navedenog objekta i ista važi do dobijanja pretplatničke kartice (pretplatnička kartica se dobija u roku od 48 časova). Prilikom potpisivanja ugovora korisnik koji uzima pretplatu za fizička lica dužan je da priloži na uvid ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu (očitanu i original na uvid), dok korisnik koji uzima pretplatu za pravno lice dostavlja fotokopiju saobraćajne dozvole i podatke o firmi (matični broj, PIB, sedište firme, broj žiro računa).

Ukoliko nema slobodnog mesta u željenoj garaži ili na parkiralištu, zahtev podnosioca se automatski evidentira i prosleđuje komisiji na dalje rešavanje. Komisija za razmatranje i odlučivanje po podnetim zahtevima ramatra iste jednom u sedam dana. Zahtev se automatski evidentira i stavlja na listu čekanja formiranu po redosledu predatih zahteva. Zahtev za pretplatu parking mesta ažurira se svaka tri meseca, a podnosilac zahteva se obaveštava pisanim putem.

Važno je napomenuti da nije moguće parkiranje više vozila (različiti registarski brojevi) sa jednom pretplatničkom parking kartom. U svakom Ugovoru koji stranka sklapa sa JKP „Parking servis“ navodi se tip i registarski broj vozila za koje se plaća pretplata.

7. Da li postoji parking za osobe sa invaliditetom u garažama i parkiralištima?

U većini garaža i parkirališta horizontalnom signalizacijom su obeležena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom. Parkiranje vozila ovih lica besplatno je prva tri sata, osim parkirališta „VMA“ gde je besplatno 8 sati, a posle tog vremenskog perioda se naplaćuje prema važećem cenovniku.

8. Da li postoji parking za šlepere, kamione i autobuse?


Autobusi mogu da se parkiraju na parkiralištu „Milan Gale Muškatirović“.

U nadležnosti JKP „Parking servis“ ne postoji parking za šlepere i kamione u centru grada.

9. Kakva je procedura prijavljivanja štete na vozilu koje je parkirano u javnoj garaži, garaži sa rezervisanim parking mestima ili na parkiralištu, usled okolnosti za koje odgovornost može snositi Preduzeće?

JKP „Parking servis“ ne odgovara za bezbednost vozila u garažama i na parkiralištima, ali određenim sistemom zaštite i video nadzora, kao i 24-časovnim obezbeđenjem, uspostavljena je kontrola dešavanja na objektima.

Postoje situacije u kojima Preduzeće može biti odgovorno za štetu pričinjenu na vozilu koje je parkirano u garaži, usled krivice zaposlenih, u slučaju određenih objektivnih okolnosti (npr. prokišnjavanje garaže, pad rampe na vozilo i sl.).

U tom slučaju, stranka bi trebalo da se obrati dežurnom inkasantu ili domaćinu objekta, koji o svemu obaveštava nadležne iz svog sektora. Nakon sačinjavanja zapisnika o pričinjenoj šteti, formira se odštetni zahtev koji se prosleđuje na dalje postupanje Osiguravajućem društvu, sa kojim JKP „Parking servis“ ima zaključen ugovor o osiguranju u slučaju štete nastalim na svojim objektima.

10. Kakve mere se primenjuju u nekoj od garaža ili parkirališta u slučaju da je jedno vozilo parkirano na dva parking mesta?

Korisnik garaže ili parkirališta je dužan da poštuje horizontalnu i vertikalnu signalizaciju prilikom parkiranja. Za vozilo koje zauzima dva parking mesta plaća se dupla cena po započetom satu.

11. Da li postoji pretplata u garažama i na parkiralištima za period od 06.30 do 17.30 časova?

U garažama „Masarikova”, „Zeleni venac” i „Pionirski park“ korisnicima nudimo vid pretplate tzv. „Poslovnu tarifu“, namenjenu zaposlenima koji rade u centru grada. Ova mesečna pretplata omogućava parkiranje radnim danima i subotom od 06.30 do 17.30 časova. Zainteresovani mogu da podnesu zahtev u poslovnicama Korisničkog servisa ili putem telefona 011/30-35-400. Prilikom potpisivanja ugovora za pretplatu potrebno je dostaviti potvrdu o radnom odnosu, fotokopiju saobraćajne dozvole i ličnu kartu na uvid.

Na parkiralištu „Sava centar” za fizička lica postoji opcija mesečne pretplate, i to za korisnike poslovnog prostora u „Sava centru” u periodu od 07 do 20.30 časova. Takođe, za fizička lica postoji i mogućnost mesečne pretplate od 07.30 do 18.00 (radnim danima, osim nedelje i u dane praznika).

12. Da li JKP „Parking servis“ garantuje za bezbednost vozila u svojim objektima?

JKP „Parking servis“ ne odgovara za bezbednost vozila u garažama i na parkiralištima, ali određenim sistemom zaštite i video nadzora, kao i 24-časovnim obezbeđenjem, uspostavljena je kontrola na svim objektima.

13. Koji je otkazni rok za pretplatnike–korisnike usluga?


Ugovor sa korisnicima usluga uobičajeno se zaključjuje na neodređeno vreme, tako da isti prestaje na jedan od sledećih načina:

 • saglasnom voljom ugovornih strana izraženom u pisanom obliku;
 • jednostranim pismenim otkazom bilo koje ugovorne strane sa otkaznim rokom od 8 dana, bez obaveze navođenja razloga;
 • jednostranim otkazom davaoca usluga bez ostavljanja otkaznog roka u slučaju nepoštovanja odredaba ugovora od strane korisnika usluga.