Elektronska dnevna parking karta

ELEKTRONSKI NALOG ZA PLAĆANjE ELEKTRONSKE DNEVNE PARKING KARTE (EDPK) – PREDRAČUN
  1. Kontrola parkiranja na opštim parkiralištima (zonirano i van zonirano područje), kao i na posebnim parkiralištima koja su u režimu opštih („Sava promenada“ i „Vidin kapija“), vrši se u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima („Sl. list grada Beograda“ br. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019 i 65/2020) – Odluka.
  2. Elektronski nalog za plaćanje eDPK izdaje se korisniku saglasno čl. 18a st. 2. Odluke, koji na opštem parkiralištu u zoniranom području i van zoniranog područja, kao i na posebnim parkiralištima „Sava promenada“ i „Vidin kapija“, nije unapred platio uslugu parkiranja (nema parking kartu), a saglasno čl. 18a st. 3. Odluke – korisniku opšteg parkirališta u zoniranom području kome je isteklo ograničeno (produženo) vreme parkiranja.
  3. eDPK važi od momenta izdavanja do istog vremena u prvom sledećem danu u kome se vrši naplata parkiranja i samo u zoni za koju je izdata. eDPK se plaća naknadno po izdatom elektronskom nalogu za uslugu parkiranja vozila u dnevnom trajanju.
  4. Korisnik parkirališta (vozač ili poslednji registrovani vlasnik vozila ako vozač nije identifikovan) je dužan da postupi po elektronskom nalogu za plaćanje eDPK i isti plati u roku od 8 (osam) dana od dana isteka važenja eDPK, putem opšte uplatnice, na pošti/banci ili blagajnama preduzeća ili elektronskim putem. Korisnik ima pravo na 50% popusta na cenu eDPK, ukoliko istu plati u roku od 8 (osam) dana od dana isteka važenja eDPK. Ako korisnik parkirališta ne izvrši plaćanje u propisanom roku, preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja, a troškovi prinudne naplate, zakonska zatezna kamata i drugi troškovi padaju na njegov teret, shodno zakonu.
  5. Korisnik koji koristi uslugu parkiranja u dnevnom trajanju, obavezan je da se informiše o izdatoj eDPK. Obaveštenje o izdatoj eDPK dostupno je na sajtu preduzeća, preko korisničkog servisa (telefonom, elektronskom poštom ili neposredno na šalterima), kao i slanjem SMS poruke korisnicima kojima je isteklo ograničeno (produženo) vreme parkiranja ili su nakon izdavanja eDPK pokušali da plate uslugu parkiranja (kada za to postoje tehničke mogućnosti).
  6. Ako je elektronski nalog za plaćanje eDPK izdat za vozilo za koje je kontrolom utvrđeno da postoje dospela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu najmanje dva (2) izdata naloga, da nije moguće identifikovati vozača, odnosno vlasnika vozila preko evidencije nadležnog državnog organa RS i da nije moguće pokrenuti postupak za naplatu potraživanja, preduzeće je ovlašćeno da zadrži vozilo uklanjanjem vozila sa opšteg ili posebnog parkirališta, na mesto koje je za to određeno ili postavljanjem uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila do naplate dospelih potraživanja i troškova saglasno članu 18g Odluke.
  7. Korisnik može podneti reklamaciju putem telefona, elektronskom poštom ili neposredno na šalterima Korisničkog servisa preduzeća.
Preduzeće: JKP „Parking servis“ Beograd, Kneza Višeslava br. 27 Radno vreme korisničkog servisa: ponedeljak-petak od 07.00 do 21.00 čas, subotom od 07.00 do 14.00 časova. Korisnički servis (blagajna): Ul. Mileševska br. 51 i Takovska br. 31 Info telefon: +381 11 3035 400 Email: info@parking-servis.co.rs Web: www.parking-servis.co.rs