Iznajmljivanje poslovno – kancelarijskog prostora

Međunarodni terminal raspolaže sa 4.123 m² poslovno – kancelarijskog prostora u više poslovnih zgrada – objekata.

Poslovno – kancelarijski prostor izdaje se u zakup za obavljanje poslova špedicije i transporta uz naknadu prema važećem Cenovniku JKP „Parking servis“, zavisno od vrste i kvaliteta prostora. Trenutno kancelarijsko – poslovni prostor na Međunarodnom terminalu koristi ukupno 104 špeditera.

JKP „Parking servis“ na Međunarodnom terminalu raspolaže i sa poslovno – kancelarijskim prostorom koji koristi Uprava Carina, carinska ispostava 11568 – Carinarnica Beograd za obavljanje poslova carinjenja i poslovni prostor koji koristi JP „Pošta Srbije“.