Organizaciona sema_lat_03.02.2021

Organizacija

Organi Preduzeća su Nadzorni odbor i direktor Preduzeća.
Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor postupa u skladu sa članom 37. Statuta JKP „Parking servis“ Beograd.
MENADŽMENT
Andrija Čupković, specijalista strukovni menadžer u saobraćaju
direktor
Nikola Krajnović, dipl. pravnik
Izvršni direktor za pravne, finansijske i komercijalne poslove
Miloš M. Petrović, master menadžer
Izvršni direktor za zajedničke poslove
Vladimir Bogićević, dipl. inženjer mašinstva, smer motorna vozila
Izvršni direktor za operativne i tehničke poslove
NADZORNI ODBOR
Milivoje Ilić, dipl. ekonomista
predsednik
Dušan Kovačević, master investicionog bankarstva
član
Nikola Krajnović, dipl. pravnik
član