Parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom

GARAŽE I PARKIRALIŠTA

U javnim garažama i na parkiralištima nalaze se označena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom (sa nalepnicom).

Vlasnici vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na 3 sata besplatnog parkiranja u svim garažama i na parkiralištima JKP „Parking servis”, na posebno obeleženim mestima za ovu kategoriju vozača. Posle isteka tog vremenskog perioda plaćaju nadoknadu po započetom satu.

Na parkiralištu „Ada Ciganlija” na kojem se parkiranje plaća jednokratno, parkiranje invalidskih vozila je besplatno, dok je na parkiralištu „VMA” parkiranje vozila osoba sa invaliditetom besplatno je prvih 8 časova.

ULIČNA (OPŠTA) PARKIRALIŠTA

Opšta parkirališta, koja su u sistemu kontrole i naplate parkiranja, imaju posebno označena mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Na takvim parkiralištima korisnici sa invalidskim nalepnicama uslugu parkiranja mogu koristiti besplatno i neograničeno. Ova mesta obeležena su horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

U zoniranom delu grada za vozila osoba sa invaliditetom obeleženo je oko 540 opštih i oko 75 posebnih parking mesta. Na opštim parkiralištima van zonskog sistema obezbeđeno je 18 opštih parking mesta za osobe sa posebnim potrebama.

Osobi sa invaliditetom mogu se izdati najviše dve povlašćene karte za parkiranje i to jedna po osnovu invaliditeta – invalidska parking karta (IPK) i druga, kao stanaru određene zone – povlašćena parking karta (PPK). Osobe sa invaliditetom, koje ne žive u zonama, mogu dobiti samo invalidsku parking kartu po osnovu invaliditeta.

USLOVI ZA IZDAVANЈE IPK:

Zahtev za izdavanje invalidske parking karte (IPK) i rezervaciju parking mesta za osobe sa invaliditetom podnosi se u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. JKP „Parking servis” izdaje IPK osobama sa invaliditetom samo na osnovu Rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

IPK važi na teritoriji Republike Srbije, izdaje se za tekuću godinu u poslovnicama Korisničkog servisa JKP „Parking servis“ uz potrebnu dokumentaciju:

  • Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu
  • Dve fotografije veličine 3,5 x 3cm
  • Saobraćajna dozvola
  • Lična karta

Prilikom podnošenja Zahteva u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, korisnik može da se opredeli da IPK dobije poštom, u kom slučaju će „Parking servis“ istu poslati na kućnu adresu podnosioca zahteva.

NAPOMENA: Informacije o uslovima izdavanja IPK korisnici mogu da dobiju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

Na uličnim parkiralištima obeležena su opšta i posebna parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom:

U zoniranom delu grada Beograda na 452 lokacije postoji 551 opšte invalidsko parking mesto i to:
– Crvena zona – na 30 lokacija ima 35 opštih invalidskih parking mesta
– Žuta zona – na 176 lokacije ima 206 opštih invalidskih parking mesta
– Zelena zona – na 202 lokacije ima 234 opštih invalidskih parking mesta
– Opšta parkirališta – na 42 lokacije ima 69 opštih invalidskih parking mesta
U zoniranom delu grada Beograda postoji 77 posebnih invalidskih mesta i to:
– Crvena zona – 6 posebnih invalidskih parking mesta
– Žuta zona – 32 posebna invalidska parking mesta
– Zelena zona – 36 posebnih invalidskih parking mesta
– Opšta parkirališta – 3 posebna invalidska parking mesta