Zadržavanje uklonjenih vozila po nalogu nadležnog organa do naplate dospelih potraživanja

JKP „Parking servis” Beograd je na osnovu člana 36. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS” br. 88/11 i 104/16) i člana 21a Odluke o javnim parkiralištima („Sl. list grada Beograda” br. 12/10-prečišćen tekst, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14 i 96/16) ovlašćeno da, zadrži dužnikovo motorno vozilo, uklonjeno po nalogu nadležnog organa (MUP-a RS ili komunalne inspekcije), do naplate dospelih potraživanja.

Pod dospelim potraživanjima podrazumevaju se potraživanja po osnovu:
 1. izdatih naloga za plaćanje dnevne karte, u skladu sa važećom Odlukom o javnim parkiralištima i
 2. po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila po nalogu nadležnog organa, troškova ležarine i drugih pripadajućih troškova, obračunatih po važećem cenovniku Preduzeća.

Po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila po nalogu nadležnog organa, troškova ležarine i drugih pripadajućih troškova, obračunatih po važećem cenovniku Preduzeća, otplata duga se vrši isključivo jednokratnim plaćanjem, pre preuzimanja vozila. Vozilo se može preuzeti tek nakon izvršenog plaćanja duga po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila.

Po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevne karte, naplata dospelih dugovanja u skladu sa zakonom i važećom Odlukom o javnim parkiralištima vrši se:

 1. Pokretanjem postupka za naplatu potraživanja, kada je dužnika (vozača/vlasnika vozila) moguće identifikovati preko evidencije nadležnog državnog organa Republike Srbije (vozila registrovana na teritoriji Republike Srbije), u kom slučaju se ne vrši zadržavanje uklonjenog vozila do naplate potraživanja po osnovu izdatih naloga;
 2. Zadržavanjem vozila do naplate dospelih potraživanja, kada dužnika (vozača/vlasnika vozila) nije moguće identifikovati preko evidencije nadležnog državnog organa Republike Srbije (vozila registrovana van teritoriji Republike Srbije i nije moguće pokrenuti postupak za naplatu potraživanja.

Odlukom o uslovima i načinu regulisanja duga radi preuzimanja vozila uklonjenog po nalogu nadležnog organa, za vozila sa stranim registarskim oznakama, bliže su definisani uslovi i način regulisanja duga jednokratnom otplatom i otplatom na rate, i to:

REGULISANJE DUGA

JEDNOKRATNO

Po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevne karte, otplata duga se može izvršiti JEDNOKRATNO, za potraživanja nastala po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevnih karti, koja su dospela do dana kada je izvršeno uklanjanje vozila.

Dužnik podnosi zahtev za regulisanje duga i plaća utvrđeno dugovanje na ovlašćenoj blagajni preduzeća ili izmiruje dugovanja putem naloga za prenos/uplatu, na tekući račun Poverioca, br. 165-0007007487236-10 код Addiko Bank a.d. Beograd.

Po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila po nalogu nadležnog organa, troškova ležarine i drugih pripadajućih troškova, obračunatih po važećem cenovniku Preduzeća, otplata duga se vrši isključivo jednokratnim plaćanjem.

NA RATE

Po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevne karte, otplata duga se može izvršiti NA RATE, isključivo za potraživanja nastala po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevnih karti, koja su dospela do dana kada je izvršeno uklanjanje vozila, o čemu se sačinjava pisani sporazum.

Uslovi za zaključenje sporazuma o otplati duga na rate:
 • Sporazumno otplaćivanje duga na rate može biti odobreno isključivo fizičkom licu sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 • Dužnik (potpisnik sporazuma) može biti vlasnik vozila ili korisnik po ovlašćenju;
 • Minimalni iznos dospelog potraživanja je 50.000,00 dinara (slovima: pedeset hiljada dinara);
 • Iznos prve rate je jednokratna uplata 30% ukupnog dospelog potraživanja na dan potpisivanja sporazuma;
 • Broj rata preostalih 70% duga, definisan u odnosu na visinu duga:
Iznos ukupnog dospelog dugovanja
Prva rata – jednokratna uplata 30% ukupnog duga
Broj rata za preostali deo duga od 70%
Od 50.000,00 do 150.000,00 Na blagajnama preduzeća 6
Od 150.000,00 do 250.000,00 Na blagajnama preduzeća 10
Preko 250.000,00 Na blagajnama preduzeća 12

Dužnik podnosi zahtev za regulisanje duga na propisanom obrascu, i nakon izvršenog plaćanja prve rate – jednokratne uplate 30% od ukupnog duga na dan zaključenja sporazuma, izdaje mu se račun kao dokaz za preuzimanje uklonjenog vozila.

PREUZIMANJE VOZILA

U slučaju regulisanja duga jednokratnom otplatom, dužnik može preuzeti vozilo tek nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju SVIH dospelih potraživanja – i po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevne karte i po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila.

U slučaju regulisanja duga otplatom na rate, dužnik može preuzeti vozilo tek nakon dostavljanja dokaza:
 •  da je izvršio plaćanje prve rate u iznosu od 30% od ukupnog duga
 •  da je izvršio jednokratnu otplatu duga po osnovu izvršene usluge uklanjanja vozila i ostalih troškova

Zahtev za regulisanje duga po osnovu izdatih naloga za plaćanje dnevne karte, na propisanom obrascu, podnosi se na šalterima Preduzeća, na lokacijama:

 • Takovska br. 31
 • Mileševska br. 51

Sporazum o otplati na rate, zaključuje se u prostorijama JKP „Parking servis”, Ulica Takovska br. 31 u Beogradu.

Ovde možete pogledati: