Zahtev za pristup internet aplikaciji „START-STOP“ – fizičko lice

Molimo Vas da u zahtevu dostavite sledeće podatke:

Zahtev za potpisivanje ugovora za korišćenje "Start-Stop" usluge

  • Korišćenje internet aplikacije „START-STOP“ na opštim i posebnim „SMS” parkiralištima pod naplatom na teritoriji grada Beograda definisano je Opštim uslovima i Korisničkim uputstvom;
  • Opšti uslovi važe isključivo uz pretplatnički ugovor, koji Preduzeće zaključi sa podnosiocem zahteva i smatraju se njegovim sastavnim delom, a kojim se regulišu međusobna prava i obaveze Preduzeća i Korisnika aplikacije u pogledu načina kupovine parking karte elektronskim putem i uslova plaćanja po osnovu korišćenje aplikacije „START-STOP“;
  • Sve potrebne informacije u vezi sa sticanjem svojstva Korisnika aplikacije i načinom korišćenja aplikacije „START-STOP“, mogu se dobiti u Korisničkom servisu, na broj telefona: 011/30-35-400 i preko elektronske pošte: info@parking-servis.co.rs, svakim radnim danom od 07.00 – 21.00 čas i subotom od 07.00 – 14.00 časova.
  • Podnosilac zahteva je upoznat sa Opštim uslovima i Korisničkim uputstvom za korišćenje internet aplikacije „START-STOP“ čime je JKP „Parking servis“ ispunilo zakonsku obavezu predugovornog obaveštavanja korisnika usluga;
  • Podnosilac zahteva je od strane JКP „Parking servis“, kao odgovornog lica za prikupljanje i obradu podataka, obavešten o obradi ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, radi evidentiranja korisnika usluga parkiranja i naplate potraživanja po tom osnovu, da je lične podatke dao bez prisile i zablude, te da se isti mogu obrađivati u smislu istog Zakona i koristiti u svrhe za koje su data.
  • Podnosilac zahteva ovlašćuje JKP „Parking servis“ da od nadležnih organa i iz odgovarajućih evidencija, prikuplja sve potrebne lične i ostale podatke o njemu (prebivalište, boravište, mesto zaposlenja, podatke o registraciji i osiguranju vozila i sl.) i iste koristi u svrhu izvršenja obaveza iz zaključenog Ugovora i Opštih uslova.