Zahtev za pristup internet aplikaciji „START-STOP“ – pravno lice

Molimo Vas da u zahtevu dostavite sledeće podatke:

Zahtev za potpisivanje ugovora za korišćenje "Start-Stop" usluge

    • Korišćenje internet aplikacije ,,START-STOP” na Opštim i Posebnim “SMS” parkiralištima pod naplatom na teritoriji grada Beograda definisano je Opštim uslovima i Korisničkim uputstvom;
    • Opšti uslovi važe isključivo uz pretplatnički ugovor koji Preduzeće zaključi sa podnosiocem zahteva i čine njegov sastavni deo, a kojim se regulišu međusobna prava i obaveze Preduzeća i Korisnika aplikacije u pogledu načina kupovine parking karte elektronskim putem i uslova plaćanja po osnovu korišćenje aplikacije “START-STOP“;
    • Sve potrebne informacije u vezi sa sticanjem svojstva Korisnika aplikacije i načinom korišćenja aplikacije „START-STOP“, mogu se dobiti u Korisničkom servisu, na broj telefona: 011/30-35-400 i preko elektronske pošte: info@parking-servis.co.rs, svakim radnim danom od 07.00 – 21.00 čas i subotom od 07.00 – 14.00 časova.
    • Podnosilac zahteva je upoznat sa Opštim uslovima i Korisničkim uputstvom za korišćenje internet aplikacije „START-STOP“ čime je JKP „Parking servis“ ispunilo zakonsku obavezu predugovornog obaveštavanja korisnika usluga;
    • Zakonski zastupnik ili ovlašćeno lice podnosioca zahteva je od strane JКP „Parking servis“, kao odgovornog lica za prikupljanje i obradu podataka, obavešten o obradi ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, radi evidentiranja korisnika usluga parkiranja i naplate potraživanja po tom osnovu, da je lične podatke dao bez prisile i zablude, te da se isti mogu obrađivati u smislu istog Zakona i koristiti u svrhe za koje su data.