Blokada vozila

JKP „Parking servis” Beograd je na osnovu člana 18g Odluke o javnim parkiralištima („Sl. list grada Beograda” br. 12/10-prečišćen tekst, 37/11, 42/11 i 1/14) ovlašćeno da, radi naplate dospelih potraživanja, zadrži parkirano vozilo u skladu sa zakonom.

Na vozilo se postavlja uređaj za sprečavanje odvoženja vozila sa javnog parkirališta, a na vidnom mestu nalepnica sa upozorenjem da je vozilo blokirano i obaveštenjem o uslovima za deblokadu vozila.

Nalog za blokadu vozila izdaje se za vozilo za koje je utvrđeno da su se stekla tri uslova:
  • da postoje dospela potraživanja po osnovu najmanje dva izdata naloga za plaćanje dnevne karte,
  • da nije moguće identifikovati vozača, odnosno vlasnika vozila, preko evidencije nadležnog državnog organa Republike Srbije,
  • da nije moguće pokrenuti postupak za naplatu potraživanja.

UPUTSTVO ZA DEBLOKADU VOZILA:
Ukoliko je vozilo uklonjeno sa javnog parkirališta dužnik može preuzeti vozilo tek nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju, a ukoliko je izvršena blokada vozila, poverilac će izvršiti deblokadu vozila tek nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju.
Dužnik plaća troškove uklanjanja, blokade i deblokade vozila.
Cena deblokade lisica na terenu iznosi 4.000,00 dinara.
Cena prenosa blokiranog vozila u garažu Mileve Marić Ajnštajn je ista za sva vozila bez obzira na težinu i iznosi 8.830,00 dinara.
REGULISANJE DUGA:
JEDNOKRATNO – plaćanjem ukupnog dugovanog iznosa glavnice i zakonske zatezne kamate obračunate do dana izvršene blokade vozila. Dužnik podnosi zahtev za regulisanje duga i potpisuje izjavu da je upoznat sa uslovima otplate duga i izjavu o priznanju duga.

NA RATE – plaćanjem ukupnog dugovanog iznosa glavnice i zakonske zatezne kamate obračunate do dana izvršene blokade vozila, o čemu se sačinjava pisani sporazum. Uslovi za zaključenje Sporazuma o otplati duga na rate:

  • Sporazumno otplaćivanje duga na rate može biti odobreno isključivo fizičkom licu sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
  • Dužnik (potpisnik sporazuma) može biti vlasnik vozila ili korisnik po ovlašćenju;
  • Minimalni iznos dospelog potraživanja je 50.000,00 dinara (slovima: pedeset hiljada dinara);
  • Iznos prve rate je jednokratna uplata 30% ukupnog dospelog potraživanja na dan potpisivanja sporazuma;
  • Broj rata preostalih 70% duga, definisan u odnosu na visinu duga:
Iznos ukupnog dospelog dugovanja Prva rata – jednokratna uplata 30% ukupnog duga Broj rata za preostali deo duga od 70%
Od 50.000,00 do 150.000,00 Na blagajnama preduzeća 6
Od 150.000,00 do 250.000,00 Na blagajnama preduzeća 10
Preko 250.000,00 Na blagajnama preduzeća 12

Nakon izvršenog plaćanja prve rate – jednokratne uplate 30% od ukupnog duga na dan zaključenja sporazuma, Dužniku se izdaje račun kao dokaz za deblokadu vozila odnosno preuzimanje uklonjenog vozila.
Nakon dostavljanja dokaza o izvršenom plaćanju iz stava 4. ovog člana, Poverilac će izvršiti deblokadu vozila odnosno preuzimanje uklonjenog vozila.
DEBLOKADA VOZILA:
O uslovima za deblokadu vozač, odnosno vlasnik vozila (korisnik komunalne usluge) se može obratiti Korisničkom servisu JKP Parking servis” u radno vreme na opštim parkiralištima pod naplatom, od ponedeljka do petka u vremenu od 07:00, do 21:00 čas, a subotom od 07:00 do 14:00 časova. Više informacija može se dobiti na info telefon: +381 11 3035-400 ili e-mail: info@parking-servis.co.rs.
Korisnički centar i naplatna mesta nalaze se na sledećim lokacijama:

  • Takovska 31
  • Mileševska 51
Ovde možete pogledati: