Cover-mesecna_2_latin

Mesečna pretplata

za stanare, osobe sa invaliditetom i pravna lica sa sedištem u zoniranom području

Ko ima pravo na PPK?

Vlasniku povlašćene parking karte omogućeno je parkiranje vozila bez vremenskog ograničenja na prvom slobodnom mestu u zoni i u periodu za koji je PPK izdata. Pravo na kupovinu, odnosno izdavanje PPK, imaju stanari i osobe sa invaliditetom zone u kojoj žive, kao i pravna lica i preduzetnici, čije se sedište firme nalazi u željenoj zoni. PPK važi za sve ulice, koje se nalaze u toj zoni, i ulice kompatibilne podzone.

Fizičkom licu mogu se izdati najviše dve, a pravnom licu i preduzetniku najviše tri PPK, od kojih samo jedna može biti izdata za vozilo u vlasništvu fizičkog lica koje je zaposleno kod tog poslodavca.

Fizička lica – potrebna dokumenta
 • lična karta i saobraćajna dozvola, kojima se dokazuje da lice ima prebivalište u željenoj zoni, i da poseduje putničko vozilo u vlasništvu.
Pravna lica – potrebna dokumenta
 • Zahtev za dobijenje PPK (na memorandumu firme)
 • Ovlašćenje za osobu koja u ime pravnog lica podnosi zahtev (na memorandumu firme)
 • Rešenje iz Agencije za privredne registre – fotokopija
 • PIB – fotokopija
 • Uslučaju kada se PPK izdaje za lokaciju koja nije upisana u APR obrascu:
  • overena fotokopija ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora ili vlasnički list (ako je reč o vlasniku) ili
  • overena fotokopija ugovora o zakupu poslovnog prostora (ako je reč o zakupcu) ili
  • druge isprave podobne za sticanje prava
 • Saobraćajne dozvole za putnička vozila registrovana na pravno lice, za koja se traže PPK – očitane i originali na uvid.
 • Za vozilo u vlasništvu fizičkog lica zaposlenog u preduzeću – ovlašćenje, na memorandumu preduzeća, da se za vozilo u vlasništvu fizičkog lica može izdati PPK na ime pravnog lica i saobraćajna dozvola. U okviru ovlašćenja navesti broj ugovora o radu fizičkog lica zaposlenog u preduzeću.
ePPK

Korisnici povlašćenu parking kartu mogu da pribave i produže i elektronski, putem portala „Parking servis” – Kako do ePPK.

Kome se izdaje IPK?

JKP „Parking servis” izdaje IPK osobama sa invaliditetom samo na osnovu nalaza nadležnog organa o stepenu invaliditeta (od 80% invaliditeta) i Rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu – Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima za tekuću godinu.

Gde se preuzima IPK?

IPK važi na teritoriji Republike Srbije, izdaje se za tekuću godinu i preuzima se u „Parking servis”-u na jednom od šaltera za rad sa strankama, u Takovskoj br. 31, Kraljice Marije br. 7 ili u Mileševskoj br. 51, a uz potrebnu dokumentaciju:

 • Rešenje Sekretarijata za socijalnu zaštitu
 • Dve fotografije veličine 3,5 x 3cm
 • Saobraćajna dozvola
 • Lična karta
Napomena:

Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45 izdaje rešenja samo ponedeljkom, sredom i petkom od 09 do 13 časova. Više informacija možete dobiti na broj telefona 011/330-90-92 ili na sajtu Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Ko ima pravo na rezervisano parking mesto?

Pravo na rezervisana parking mesta imaju samo pravna lica uz novčanu naknadu i određene kategorije osoba sa invaliditetom bez naknade. Zahtev se podnosi Sekretarijatu za saobraćaj, 27. marta br. 43-45, uz plaćanje administrativne takse.

Gde se preuzima nalepnica?

Po dobijanju saglasnosti od Sekretarijata za saobraćaj, korisnik preuzima nalepnicu za vozilo koje ima pravo na rezervisano parking mesto u jednoj od poslovnica JKP „Parking servis”, u Takovskoj br. 31, Kraljice Marije br. 7 ili u Mileševskoj br. 51.

Nalepnicu je potrebno zalepiti na vidno mesto – sa unutrašnje strane vetrobranskog stakla.

Napomena:

Broj telefona Sekretarijata za saobraćaj 011/3309-207 i sajt www.bgsaobracaj.rs

Spisak ulica po zonama
Opširnije
Spisak ulica po zonama
Opširnije
parking-za-osobe-sa-invaliditetom
Opširnije