Цене уклањања и премештања возила

по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе

Опис Цена

I Возила масе до 800 kg (теретна возила – збир масе возила и носивости возила)

6000.00

II Возила масе од 801 kg до 1.330 kg (збир масе возила и носивости возила)

8830.00

III Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg (збир масе возила и носивости возила)

13245.00

IV Возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

19867.00

V Теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

30000.00

VI Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

45000.00

VII Премештање возила – у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – власника возила није могуће идентификовати (одредба члана 18г Одлуке о јавним паркиралиштима)

8830.00
Накнада за смештај возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила
- из става I, II, III и VII за сваки започети дан 500.00
- из става IV, V и VI за сваки започети дан 700.00
Остали трошкови

- доплата за рад ноћу (од 22 до 06 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице

750.00

- доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице преко 10 километара

100.00
НАПОМЕНА:

– Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила почиње да се обрачунава по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

– Услуге обухваћене овим ценовником, плаћају се пре преузимања возила и објеката, а по цени која важи у моменту преузимања.