Гаража „Кнеза Милоша”

Улица кнеза Милоша налази се у централној зони града и седиште је бројних државних и градских институција, које не располажу наменским паркинг простором, па су саобраћајне гужве и непрописна паркирања на тротоару чест случај. Овом улицом саобраћа седам аутобуских и две тролејбуске линије.

Подземна гаража планирана је испод Улице кнеза Милоша, на потезу од Вишеградске до Немањине улице. Укупна површина грађевинске зоне је око 20.000 m² и припада јавној саобраћајној површини.

Изградња гараже подразумева и реконструкцију саобраћајнице Кнеза Милоша и то проширењем коловозних површина на по 3 траке у сваком смеру ширине 9,25 m, са разделним острвом ширине 1 m и тротоарима са обе стране саобраћајнице (ширине од минимум 6,5 m до 8,5 m) у оквиру којих су пројектоване и бициклистичке стазе. Колски и пешачки приступи гаражи предвиђени су на делу тротоара.

Према идејном решењу гаража ће имати:
  • 1 подземну етажу
  • 427 паркинг места
  • два улаза и два излаза – по један из сваког правца Улице кнеза Милоша
  • 20 паркинг места за возила особа са инвaлидитетом, у складу са светским стандардом (5% од укупног броја паркинг места)
Многоструки позитивни ефекти на све видове саобраћаја:
  • Планирани профил Улице кнеза Милоша са по три траке у једном смеру и разделним острвом, утицаће на повећање проточности и подизање нивоа услуге саобраћаја
  • Планирано решење има за циљ унапређење урбаног амбијента уз очување специфичног карактера Улице кнеза Милоша
  • Укидањем могућности паркирања на тротоару oслобађају се површине за јавне просторе и пешачке токове и повећава безбедност, прегледност и комфор пешачког саобраћаја
  • Онемогућавање површинског паркирања и конфликтних тачака, које оно проузрокује, као и формирање по једног улаза и једног излаза у сваком смеру, довешће до подизања нивоа безбедности моторног саобраћаја
  • Планирање нових озелењених простора, одморишта, мобилијара омогућиће места окупљања, задржавања, бољи засен за пешаке и додатну вредност амбијената
  • Изградња гараже ће утицати на повећање фреквенције корисника, као и повећање атрактивности простора