Гаража „Скерлићева”

На предметном простору непосредно уз објекат Народне библиотеке планирана је интервенција која за циљ има изградњу подземне гараже уз афирмацију амбијенталног потенцијала јавног урбаног простора, у складу са његовим карактером, значајем и улогом у укупној слици града.

Подземна јавна гаража ће се налазити у делу између објекта Народне библиотеке Србије и Скерлићеве улице, као и испод саме трасе улице, са колским приступима преко улазних/излазних рампи из Скерлићеве, према правилима утврђеним урбанистичким пројектом, уз дефинисање свих потребних мера превенције штетних утицаја на споменике културе (посебно у погледу статичке стабилности објекта Народне библиотеке), природу и друге објекте у окружењу, као и чиниоце животне средине. Планира се опремање целокупног простора адекватним елементима уређивања слободних зелених, пешачких и колских површина, на начин који ће унапредити целокупни амбијент и афирмисати постојеће вредности архитектонског оквира Врачарског платоа.

Обликовно и композиционо решење партера нивелација, димензије, избор материјала и начин пејзажне обраде, усклађени су са осталим зеленим и пешачким површинама Врачарског платоа и предпростора Народне библиотеке.

  • површина (БРГП) 11.661,98 m²
  • укупан капацитет гараже износи 348 паркинг места
  • у вертикалном плану објекат чине три подземне етаже, спратне висине 3 m, које су међусобно смакнуте за половину висине и формирају 6 полунивоа
  • објекат је укопан до коте која омогућује да се један део крова гараже озелени а други део претвори у пешачки плато
  • осим паркинг простора у објекту су планиране помоћне, техничке и санитарне просторије
  • морфологија терена искоришћена је за позиционирање колских приступа, 1 улазна рампа и 1 излазна рампа