Захтев за приступ интернет апликацији „СТАРТ-СТОП“ – предузетник

Молимо Вас да у захтеву доставите следеће податке:

Захтев за потписивање уговора за коришћење Старт Стоп услуге

  • Коришћење интернет апликације ,,СТАРТ-СТОП” на Општим и Посебним “СМС” паркиралиштима под наплатом на територији града Београда дефинисано је Општим условима и Корисничким упутством;
  • Општи услови важе искључиво уз претплатнички уговор који Предузеће закључи са подносиоцем захтева и чине његов саставни део, а којим се регулишу међусобна права и обавезе Предузећа и Корисника апликације у погледу начина куповине паркинг карте електронским путем и услова плаћања по основу коришћење апликације „СТАРТ-СТОП“;
  • Све потребне информације у вези са стицањем својства Корисника апликације и начином коришћења апликације „СТАРТ-СТОП“, могу се добити у Корисничком сервису, на број телефона: 011/30-35-400 и преко електронске поште:  info@parking-servis.co.rs, сваким радним даном од 07.00 – 21.00 час и суботом од 07.00 – 14.00 часова.
  • Подносилац захтева је упознат са Општим условима и Корисничким упутством за коришћење интернет апликације „СТАРТ-СТОП“ чиме је ЈКП „Паркинг сервис“ испунило законску обавезу предуговорног обавештавања корисника услуга;
  • Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као одговорног лица за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, да је личне податке дао без присиле и заблуде, те да се исти могу обрађивати у смислу истог Закона и користити у сврхе за које су дата.
  • Подносилац захтева овлашћује ЈКП „Паркинг сервис“ да од надлежних органа и из одговарајућих евиденција, прикупља све потребне личне и остале податке о њему (пребивалиште, боравиште, место запослења, податке о регистрацији и осигурању возила и сл.) и исте користи у сврху извршења обавеза из закљученог Уговора и Општих услова.