Премештање, блокада и деблокада возила

Опис Цена
Постављање и уклањање уређаја којима се спречава одвожење возила (блокада и деблокада возила) 4000.00
Постављање уређаја којима се спречава одвожење возила (блокада возила) 2000.00
Уклањање уређаја којима се спречава одвожење возила (деблокада возила) 2000.00
Премештање возила

(у случајевима када је од стране Предузећа утврђено да постоје доспела потраживања према кориснику комуналне услуге, а возача – власника возила није могуће идентификовати као и по овлашћењу корисника услуга по основу уговора о коришћењу паркинг места у гаражи)

8830.00

- накнада за смештај возила по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса

500.00